Polityka prywatności
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Renata Depciuch .
Kontakt
Adres kontaktowy:
Renia Yoga Renata Depciuch
Westerplatte 10/28
Siemianowice
NIP: 6431630996
Adres e-mail: reniayoga@gmail.com
Cele i podstawy przetwarzania
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:
• żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa  prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
• składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO). 
Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów  podatkowych i rachunkowych. 
Przechowywanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do  wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu: 
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności  podatkowych i rachunkowych 
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych.
przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony  towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w  celu realizacji zawartej umowy. 
• Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy  świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy. 
• Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i  sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 
Prawa osób których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• Prawo do cofnięcia zgody
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• Prawo dostępu do danych
• Prawo do sprostowania danych
• Prawo do przenoszenia danych
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak  zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie. 
Przekazywanie do Państwa Trzeciego
Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych  osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.